วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

การแสดงความเห็น

บทที่ 14 การแสดงความเห็น

(Giving Opinions)

วิธีการพูดเพื่อแสดงความเห็นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะแสดงความหนักแน่นแตกต่างกันไป ลองมาดูตัวอย่างการแสดงความเห็นที่มีน้ำหนักต่างๆกันไล่เรียงจากน้อยไปหามาก ดังนี้

WEAK

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STRONG

I tend to think that this item will sell well in domestic market.

I’m inclined to think that you offer the type of service that our company wants.*

From my point of view you cannot find a better bargain than this.

To my mind, the prices used to be a little lower.

As I see it, the new model is quite different from the old one.

I believe that you will find this new product suit your production plan.*

I think/consider/feel that we need to revamp our marketing policy.*

In my opinion, your service has been slow lately.

I really feel that we have a wide range of products to cater to your need.*

I really do think that my boss will agree to your proposal.*

I certainly/definitely think that we can ship the items to you within one week.*

I have absolutely no doubt that we can conclude the sale by next month.

I strongly believe that you will be satisfied with our merchandise.*

I’m convinced/sure/positive that we can give you special prices.*

หากจะพูดในเชิงปฏิเสธแล้วจะมีอยู่ 2 วิธีหลัก คือ ทำประโยคหลักบางประโยค (ประโยคที่มี *) ให้เป็นรูปปฏิเสธด้วยการเติม don’t หรือ doesn’t หรือ not ซึ่งจะให้ความหมายว่าเราไม่คิดหรือไม่มีความเห็นแบบนั้น เช่น

  • I don’t believe that ... .
  • I don’t think/consider/feel that ... .
  • I certainly/definitely/really don’t think that ... .

หรือสร้างประโยครองให้เป็นรูปปฏิเสธซึ่งจะให้ผลเหมือนกัน เช่น

  • I tend to think that this item won’t sell well in domestic market.
  • I’m inclined to think that you don’t offer the type of service that we want.

สถานการณ์ตัวอย่างในการถามความเห็นและแสดงความเห็น

  • Roger: Would I be right in thinking that your projection of sale increase will be correct?

Mary: Yes. Have you seen all those orders that came in this morning? They alone account for 2 percent increase.

  • Sue: Are you sure that your system is compatible with ours?

Dave: I’m positive.

  • Clark: Why do you think that an expansion does not deserve high priority in next year’s plan?
Julie: Well, look at the present world economic situation; I don’t think recovery will come soon. So, consumption trend would be on the down side for a couple of years.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น