วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน


บทที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

(Talking About a Company)

ก่อนจะเริ่มเจรจาธุรกิจกันอย่างจริงจังแต่ละฝ่ายควรจะกล่าวแนะนำเกี่ยวกับบริษัทของตนเสียก่อนเพื่อให้อีกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการเจรจาในขั้นต่อไป เรื่องซึ่งเราควรจะแนะนำเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ ปีที่บริษัทก่อตั้งขึ้น กิจกรรมของบริษัท สถานภาพในปัจจุบัน เรื่องที่อยู่ในความสนใจหรือแผนงานของบริษัท ฯลฯ

ปีก่อตั้งบริษัท

  • The company was /founded/established/set up/ in 1912.

โครงสร้างและการจัดองค์การของบริษัท

  • The company is divided into ...
  • Our parent company is ...
  • We have subsidiaries in ...
  • We’ve got branches in ...
  • Our main branches are in ...
  • We’ve got offices in ...
  • We are a subsidiary of ...
  • We’ve got affiliated companies in ...

กิจกรรมของบริษัท

Our main/major

client(s)

competitor(s)

current project(s)

customer(s)

domestic/foreign supplier(s)

problem(s)

product(s)

service(s)

target(s)

is/are

has/have been

will be

used to be

... .

  • We manufacture/produce/supply ...
  • We specialize in ...
  • We import/export ...
  • We target ...
  • We market in ...
  • We distribute our products ...
  • Our markets are located in ...
  • Our products are distributed ...
  • We plan to market/distribute ...
  • We hire/employ ...
  • We represent ...

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของบริษัท

  • We’d like to open up oversea markets.
  • We’re interested in doubling our market share.
  • It’s imperative/vital for us to get a new supplier.
  • Our key interest is access to markets in Europe.
  • Quality of service is extremely/very important to us.
  • Foreign market is a lower priority.
  • Oversea customer is of lesser importance to us.

สถานภาพ

  • Currently, we are the second largest advertising company.
  • Our annual turnover/profit/etc. is over $30 million.
  • Exports now account for 40 percent of our turnover.

สถานการณ์ตัวอย่างการแนะนำบริษัท

  • The company was founded in 1960. Our parent company is SJD. Our main branches are in San Francisco and San Diego. Our major products are Beachmobiles, so we’re interested in opening up markets in other cities in the west coast.
  • Our company was founded in 1940. The parent company is IBM. We’ve got branches in three continents. We have four offices here in Thailand, two in Bangkok. Our major clients are many five-star hotels and resorts.
  • Set up in 1973, the company is divided into four departments: sale, customer service, factory and warehouse. Our main products are mobile telephones and pagers. We export to countries in Southeast Asia and Europe, and we plan to distribute our products in the US and Australia in a few years.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น