วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

อดีตกาล (PAST TENSE)

2.2 อดีตกาล (PAST TENSE)

สูตร present perfect continuous tense: has, have + been + (กริยาช่อง 1 + ing)

o ลักษณะการเกิดของเหตุการณ์/การกระทำที่ถือว่าเกิดในอดีตกาล ได้แก่

1. เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต เช่น Dave graduated from high school.

2. กำลังเกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต เช่น I was sleeping when you called last night.

3. เกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือก่อนหน้าอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต เช่น They had lived in Los Angeles for seven years.

4. เกิดขึ้นมาก่อนในอดีตและดำเนินเรื่อยมาแม้ว่าจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทรกก็ตาม แต่การกระทำนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ เช่น The kids had been sleeping when dad got home.

o สมมติว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์การขึ้นของดวงอาทิตย์ของเมื่อเช้านี้ (ซึ่งเริ่มขึ้น 05:40 และขึ้นเต็มดวง 06:40) โปรดดูเทียบกับ 1 2 3 และ 4 ที่เพิ่งกล่าวมาแล้ว

1. คืออดีตธรรมดา ใช้พูดได้ตั้งแต่ 06:40 เป็นต้นไป เช่น The sun rose at 05:40 a.m. this morning.

2. คืออดีตกำลังกระทำ ใช้พูดหลัง 06:40 เป็นต้นไปเกี่ยวกับการขึ้นของดวงอาทิตย์ระหว่างเวลา 05:40 ถึง 06:40 เช่น The sun was rising at 6 o'clock this morning.

3. คืออดีตสมบูรณ์ ใช้พูดหลัง 06:40 เกี่ยวกับระยะเวลาของการขึ้นของดวงอาทิตย์ (05:40-06:40) หรือเกี่ยวกับเวลาเริ่มต้น (05:40) และเวลาสิ้นสุด (06:40) ของการขึ้นของดวงอาทิตย์ เช่น By 06:50 a.m. this morning, the sun had already risen.

4. คืออดีตสมบูรณ์กำลังกระทำ ใช้พูดหลัง 06:40 เป็นต้นไปเกี่ยวกับระยะเวลาของการขึ้นของดวงอาทิตย์ (05:40-06:40) เช่น The sun had been rising since 05:40 a.m.

CONVERSATION 1
A: Mike called while you were sleeping.
B: What did he say?
A: He said he had finished fixing his car and would be ready to fix yours tomorrow.

CONVERSATION 2
A: Grant came by when you were taking shower.
B: Did he say anything?
A: He said he had gone down to the park and the guys all asked about you.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น