วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

คำบุพบท (PREPOSITIONS)

1 คำบุพบท (PREPOSITIONS)

คำบุพบทคือคำที่ใช้วางหน้าคำนามหรือ (กลุ่ม) คำที่ทำหน้าที่คล้ายคำนามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามคำนั้นกับคำนามคำอื่นในประโยค เช่น
Steve is in the house.
in เป็นคำบุพบทแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Steve กับ the house

ลักษณะของความสัมพันธ์ที่คำบุพบทสามารถแสดงนั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน คือ

o ตำแหน่ง บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านตำแหน่งที่อยู่หรือทิศทางของการเคลื่อนไหว ได้แก่ at, on, to, into เช่น Mark is in class. Dave is going to the park.

o เวลา บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านเวลาหรือระยะเวลาที่เกิดการกระทำ ได้แก่ on, until, since, in เช่น Chris has been gone since last week.

o สาเหตุ บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านเหตุผล แรงดลใจ ที่ทำให้เกิดการกระทำ ได้แก่ for, because of, at เช่น We did it because of our love.

o วิธี บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านวิธีและหนทางปฏิบัติ ได้แก่ as, by, like, with เช่น I came here by bus.

o การเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านความคล้องจองหรือความขัดแย้ง ได้แก่ for, with, against เช่น We're with you.

o การมี/ไม่มี บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านการมี การเป็นเจ้าของหรือการไม่มี ได้แก่ of, with, without เช่น Alex is a great player with natural gift.

o ข้อยกเว้น/เพิ่มเติม บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในด้านการแยกออกหรือการรวมเข้าไว้ด้วย ได้แก่ except (for), apart from, as well as เช่น I like L.A. except for the smog.

คำบุพบทมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ คำบุพบทที่มีคำเดียว เช่น in, on, at คำบุพบทที่ประกอบไปด้วยคำสองคำขึ้นไป เช่น due to, cast of และคำบุพบทที่ประกอบไปด้วยคำมากกว่าสองคำขึ้นไป เช่น by means of, on behalf of เป็นต้น

CONVERSATION 1
A: Where is David?
B: He went to the park to play baseball with his friends.
A: Did he drive there?
B: He went by bus.

CONVERSATION 2
A: Have you seen Alex?
B: He's gone to the Y1 to play basketball with some friends.
A: Did he take his bike with him?
B: Mike came by and picked him up. 1the Y - YMCA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น