คำเชื่อม

เรียนภาษาอังกฤษ : คำเชื่อม

คำบุพบท (PREPOSITIONS)
คำบุพบทที่มีคำเดียว ONE-WORD PREPOSITIONS 1
คำบุพบทที่มีคำเดียว ONE-WORD PREPOSITIONS 2
คำบุพบทที่มีคำเดียว ONE-WORD PREPOSITIONS 3
คำบุพบทที่มีคำเดียว ONE-WORD PREPOSITIONS 4
คำบุพบทที่มีสองคำ (TWO-WORD PREPOSITIONS)
คำบุพบทที่มีสามหรือสี่คำ (บุพบทวลี) (THREE OR FOUR- WORD PREPOSITIONS)
ตำแหน่งของคำบุพบท (POSITION OF PREPOSITIONS)
คำกริยา + คำบุพบท (กริยาวลี) (PHRASAL VERBS OR TWO WORD VERBS)
คำสันธาน (CONJUNCTIONS)
คำสันธานเชื่อมคำหรือข้อความที่เท่ากัน (CO-ORDINATING CONJUNCTIONS)
คำสันธานเชื่อมวลีหรืออนุประโยคเข้ากับประโยค SUBORDINATE CONJUNCTIONS
คำสันธานเชื่อมวลีหรืออนุประโยคเข้ากับประโยค SUBORDINATE CONJUNCTIONS 2
คำสันธานเชื่อมคำหรือความโดยต้องใช้เป็นคู่ (CORRELATIVE CONJUNCTIONS)