วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

นามนับได้


1.1 นามนับได้ (COUNTABLE NOUNS)

คำนามนับได้คือชื่อเรียกทั่วๆไปและชื่อเรียกเฉพาะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (เช่น boy, girl, Paul, Kathy, camera, Bangkok ฯลฯ) รวมทั้งคำที่แสดงถึงหมวดหมู่ การรวมกลุ่มของคน สัตว์ สิ่งของ (เช่น group, team, class ฯลฯ)

โดยปกติข้างหน้าคำนามที่นับได้และมีจำนวนเพียงหนึ่งเดียวทุกคำจะต้องมี a, an หรือ the อยู่ เช่น a book, a mountain, the team, an apple ฯลฯ ยกเว้นนามเฉพาะ เช่น ชื่อคน (Paul) สถานที่ (Bangkok) วันและเดือนต่างๆ (Friday, February) ฯลฯ โดยยึดหลักต่อไปนี้คือ

  • ใช้ a หรือ an หน้าคำนามนับได้ที่มีจำนวนเพียงหนึ่งเดียว (ใช้ an กับคำที่ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o หรือ u และอักษรตัวอื่นๆที่ออกเสียงเป็นเสียงสระ เช่น hour (h ไม่ออกเสียง))
  • ใช้ the หน้าคำนามนับได้เมื่อต้องการเจาะจงโดยเฉพาะ
  • ในกรณีที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง สามารถใส่จำนวนไว้ข้างหน้าคำนามเหล่านี้ได้ เช่น two books, four apples หรืออาจใส่คำที่ใช้บอกจำนวน ดังต่อไปนี้ plenty of, a lot of, lots of, many, some, any, a few, a large number of เช่น a lot of books, a few apples

CONVERSATION 1
A: Do you have a pen that I can borrow?
B: Sure. What else do you need?
A: A few notebooks and an inkwell.
B: Here you go.

CONVERSATION 2
A: Is there an extra marker that I can borrow?
B: Yes. Is there anything else you need?
A: The rulers that you bought yesterday.
B: Hang on a second. Let me look.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น