วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

นามนับไม่ได้


1.2 นามนับไม่ได้ (UNCOUNTABLE NOUNS)

คำนามนับไม่ได้ได้แก่ชื่อของสสารต่างๆ (เช่น bread, water, coffee, wood ฯลฯ) นามธรรมทั้งหลายที่ไม่มีตัวตนให้มองเห็นหรือจับต้องได้ (เช่น hope, love, beauty, music ฯลฯ) และบรรดาคำทั้งหลายที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีคำว่า "การ..." หรือ "ความ..." นำหน้า เช่น creation, development, goodliness, swimming (การสร้าง การพัฒนา ความดี การว่ายน้ำ)

· การจะจำว่าคำนามคำใดเป็นคำนามนับไม่ได้นั้นมีหลักช่วยจำง่ายๆ คือคำนามนับไม่ได้มักต้องอาศัยหน่วยในการชั่ง ตวง วัด หรือนับโดยอาศัยภาชนะบรรจุ หรือนับตามลักษณะที่สิ่งนั้นๆมารวมกันจนเกิดเป็นรูปร่างใหม่เข้ามาช่วยในการบอกปริมาณเสมอ เช่น 1 kilogram of sugar, a glass of milk, a loaf of bread, a packet of tea ฯลฯ

· ไม่ใส่ a หรือ an หน้าคำนามนับไม่ได้ แต่อาจใส่ the ได้ในกรณีที่พูดเจาะจงและต้องการชี้เฉพาะ เช่น The love I have for her.

· ในกรณีที่ต้องการจะเน้นปริมาณสามารถใช้คำต่อไปนี้ข้างหน้าคำนามนับไม่ได้ plenty of, a lot of, lots of, much, some, any, (a) little, a great deal of, a great amount of เช่น plenty of rest, lots of sleep ฯลฯ

CONVERSATION 1
A: Would you like some more tea?
B: Yes, please.
A: Cream or sugar?
B: Lots of cream, please.

CONVERSATION 2
A: How about a little more coffee?
B: I'd love some, thanks.
A: How about some cream and sugar?
B: I like mine with plenty of sugar.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น