วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

อนาคตกาล (FUTURE TENSE)


2.3 อนาคตกาล (FUTURE TENSE)

o ลักษณะของการเกิดเหตุการณ์/การกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการเกิดในอนาคตกาล ได้แก่

1. จะเกิดขึ้นในอนาคต (เมื่อใดก็ได้) เช่น We will go to San Francisco next week.

2. จะกำลังเกิด (ไม่ใช่กำลังจะเกิด) ขึ้นในอนาคตที่แน่นอน เช่น They will be playing football tomorrow afternoon.

3. จะได้เกิดขึ้นหรือจะได้สิ้นสุดลงในอนาคต (มักระบุเวลา) เช่น We will have graduated by next spring.

4. จะกำลังดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงระยะเวลาที่แน่นอนในอนาคต เช่น By next year, I shall have been living in Los Angeles for two years.

o สมมติว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์การขึ้นของดวงอาทิตย์ของวันพรุ่งนี้ (ซึ่งจะเริ่มเวลา 05:50 นาฬิกา และขึ้นเต็มดวงเวลา 06:30 นาฬิกา) โปรดดูเทียบกับ 1 2 3 และ 4 ที่เพิ่งกล่าวมาแล้ว

1. คืออนาคตธรรมดา ใช้พูดทั่วไปเกี่ยวกับการขึ้นของดวงอาทิตย์วันพรุ่งนี้ เช่น Tomorrow, the sun will rise at 05:50 a.m.

2. คืออนาคตกำลังกระทำ ใช้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะกำลังเกิดขึ้นระหว่าง 05:50-06:30 ของวันพรุ่งนี้ เช่น At 06:00 a.m. tomorrow, the sun will be rising.

3. คืออนาคตสมบูรณ์ ใช้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง 05:50 หรือ 06:30 เช่น By 06:31 tomorrow, the sun will have risen.

4. คืออนาคตสมบูรณ์กำลังกระทำ ใช้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะกำลังเกิดขึ้นหลังจาก 05:50 ไปจนถึงเวลาใดเวลาหนึ่งที่แน่นอน เช่น By 06:00 a.m. tomorrow, the sun will have been rising for ten minutes.

CONVERSATION 1
A: Greg will be coming here next week.
B: Will he be here until the tenth?
A: I don't think so. He will have left by then.

CONVERSATION 2
A: Ken will be staying with us when he comes out for a visit next week.
B: Do you think he will be able to stay here for our wedding anniversary?
A: He will have gone back to New York by then.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น