วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

การลำดับการนำเสนอ

บทที่ 2 การลำดับการนำเสนอ

(Sequencing)

หลังจากที่ได้กล่าวนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปของการนำเสนอคือเริ่มเข้าสู่เรื่องที่จะพูด ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นหรือองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีคำพูดไว้ชี้บอกหรือเชื่อมส่วนสำคัญต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ฟังสามารถรู้ได้ว่าผู้พูดจะเริ่มพูดเรื่องใหม่หรือเข้าประเด็นใหม่แล้ว หรือกำลังแจกแจงส่วนสำคัญๆให้ฟังอยู่ คำพูดที่ใช้แสดงลำดับการนำเสนอเหล่านี้ ได้แก่

หัวข้อแรก

  • First, I’d like to talk about ...
  • I’ll begin by (v. + ing)
  • First ...
  • Let’s start with ...

การกล่าวนำสู่หัวข้อต่อไป/การเริ่มเรื่องใหม่

  • Now, I’d like to move on to ...
  • I’d now like to turn to ...
  • If I could now turn to ...
  • Now, turning to ...
  • Let me now move on to ...
  • Now, what about ...?
  • Now, let’s look at ...
  • Then ...
  • Next, let me describe/explain/etc. ...
  • My next point is ...
  • After that ...
  • The next ...
  • Another ...
  • The other ...

การแจกแจงองค์ประกอบสำคัญ

  • First ... . Second ... . Third ... .
  • The first ... . The second ... . the third ... .
  • First ... . Next ... . Then ... . After that ... . Finally ... .
  • One ... . Another ... . The other ... .

หัวข้อสุดท้ายหรือหัวข้อสรุป

  • So that’s the general picture for ...
  • In conclusion, we can say ...
  • That completes my overview of ...
  • So, to conclude, ...
  • Finally, ...
  • In conclusion, I’ve talked about ...
  • In summary, I’ve explained ...
  • My main point was ...
  • I therefore recommend ...

สถานการณ์ตัวอย่าง

  • First, I’d like to talk about our production/etc. Now, turning to sale/etc. Next, let me explain about our sale promotion/etc. So that’s the general picture for our company’s performance for the first half of this year.
  • Let’s start with our export volume for last year etc. Now, I’d like to turn to this year’s export volume etc. The next thing we’ll be looking at is the prospect for our exporting next year etc. So, to conclude, it is reasonable to assume that etc.

สถานการณ์ตัวอย่าง

  • First, I’d like to talk about our production. ... . Now, turning to sale. ... . Next, let me explain about our sale promotion. ... . So that’s hte general picture for our company’s performance for the first half of this year.
Let’s start with our export volume for last year. ... . Now I’d like to turn to this year’s export volume. ... . The next thing we’ll be looking at is the prospect for our exporting next year. ... . So, to conclude, it’s reasonable to assume that ... .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น