วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชนิดของคำคุณศัพท์ (TYPES OF ADJECTIVE)


1.1 ชนิดของคำคุณศัพท์ (TYPES OF ADJECTIVE)

คำคุณศัพท์มีอยู่ 10 ชนิด คือ

ADJECTIVE

คำคุณศัพท์

วิธีใช้

ตัวอย่าง

descriptive

บอกลักษณะ

ใช้บอกรูปร่าง สี คุณสมบัติ คุณภาพ

clean, tall, wise, blue

demonstrative

ชี้เฉพาะ

ใช้กำหนดคำนามที่แน่นอน

this, a, the, such, other

indefinite

ไม่ชี้เฉพาะ

ใช้กับคำนามทั่วๆไป ไม่กำหนดแน่นอน

all, some, any, either

proper

บอกชื่อเฉพาะ

ใช้เกี่ยวกับคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ

Thai, American, Japanese

interrogative

แสดงคำถาม

ใช้สร้างคำถามเพื่อขยายนาม สรรพนาม

what, whose, which

numerical

แสดงจำนวน

ใช้บอกจำนวนและลำดับที่คำนามนับได้

two, fifth, first

quantitative

บอกปริมาณ

ใช้บอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้

some, little, much

relative

แสดงความสัมพันธ์
(เชื่อมประโยค)

ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม

whose, which, that

possessive

แสดงความเป็นเจ้าของ

ใช้แสดงความเป็นเจ้าของคำนาม

his, her, your, their

distributive

แยกแยะ

ใช้แยกแยะคำนามหรือสรรพนาม

each, either, every

CONVERSATION 1
A: What does she look like?
B: She's an American. She's slim and tall. She has blonde hair and blue eyes.
A: It seems like she's pretty.
B: Yes. Absolutely.

CONVERSATION 2
A: What's she like, physically?
B: She's a Thai, with black hair, brown eyes and light skin. She's not tall, though.
A: She must be beautiful.
B: She is.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น