วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

การแนะนำตนเอง


บทที่ 1 การแนะนำตนเอง

(Identifying Yourself)

การแนะนำตนเองก่อนเริ่มการเจรจาทางธุรกิจนั้นเป็นการแนะนำที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกและความเชื่อถือจากอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ แม้กระทั่งคำพูดที่ใช้ในการทักทายก่อนที่จะแนะนำตนเองจึงต้องเป็นภาษาที่ฟังดูเป็นการเป็นงานด้วย โดยเราอาจจะพูดว่า

  • Hello. How are you? หรือ
  • Good morning. How do you do?

ไม่ควรใช้ประโยคทักทายพวก Hi. How is it going? หรือ How are you doing? ซึ่งแสดงความเป็นกันเองเกินไป

คำพูดที่ใช้สำหรับแนะนำตนเองเมื่อไปติดต่อธุรกิจ แยกออกได้เป็น 2 กรณี คือ ในการติดต่อกับเลขานุการของผู้ที่เราจะไปพบ และในการติดต่อกับผู้ที่เราต้องการจะพบโดยตรง

เมื่อต้องติดต่อกับเลขานุการก่อน ให้แจ้งชื่อของเรา ชื่อสถานที่ทำงาน และเหตุผลการมาติดต่อ

  • I’m Chris Burke from Delta. I have (got) an appointment with Mr. Platt.
  • I’m Chris Burke from Delta. Mr. Platt is expecting me.
  • I’m Chris Burke from Delta. Mr. Platt asked me to come by.
  • My name is Chris Burke. I’m from Delta. Could I see Mr. Platt, please?
  • I have an appointment to see Mr. Platt at 10:00. My name is Chris Burke and I’m from Delta.

แต่ถ้า ในกรณีที่ติดต่อกับประชาสัมพันธ์ จะเป็นการดีหากจะแจ้งให้ทราบว่าบุคคลที่เราต้องการพบนั้นอยู่แผนกอะไร เช่น

  • I’m Chris Burke from Delta. I have an appointment with Mr. Platt of your/the customers service department.

เมื่อติดต่อกับผู้ที่เราต้องการจะพบโดยตรงแต่เราไม่เคยพบเขามาก่อน

หากคิดว่าใช่บุคคลนี้แน่เราอาจจะถามนำร่องไปก่อนว่า

  • (Excuse me,) You must be Mr. Platt.
  • (Excuse me,) Are you Mr. Platt?
  • Excuse me, Mr. Platt?

หลังจากนั้นจึงค่อยกล่าวแนะนำตนเอง เช่น I’m Chris Burke from Delta. ตามด้วยประโยคทักทายที่เป็นทางการ ได้แก่

  • How do you do?
  • (I’m) pleased to meet you.

หากทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นใครก็ไม่จำเป็นต้องถามนำร่องก่อน กล่าวแนะนำตนเองและทักทายได้เลย

แต่หากทักผิดคนเราควรกล่าวขอโทษและบอกว่าเราเข้าใจผิดไป เช่น

  • Oh, I’m sorry. I thought you were Mr. Platt. I’m supposed to meet him here at 10:00.

สถานการณ์ตัวอย่างการสนทนาในกรณีที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือเลขานุการก่อน

  • Steven : I’m Steven Ellis from IBM. I have an appointment at 10:30 with Mr. Platt (of the customers service department.)

Secretary : Please have/take a seat. I’ll tell him. He’s been expecting you.

สถานการณ์ตัวอย่างการสนทนาในกรณีที่ติดต่อกับผู้ที่ต้องการจะพบโดยตรง (แต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกตัวหรือไม่)

  • Lisa : Are you Mr. Brooks?

Jon : That’s right.

Lisa : I’m Lisa Powers from SW Agency.

Jon : Oh, pleased to meet you.

การขอพบโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า

ในการติดต่อทางธุรกิจ การขอพบโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ เพราะเราไม่ทราบว่าผู้ที่เราต้องการพบนั้นสะดวกที่จะพบเราในเวลานั้นหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าพบโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า เราควรแจ้งวัตถุประสงค์ของการมาแก่เจ้าหน้าที่ต้อนรับเสียก่อน เช่น

  • Good morning/afternoon. May I see ชื่อ/ตำแหน่ง?
  • How do you do? Could I see/meet ชื่อ/ตำแหน่ง (, please)? I’d like to speak to/see ชื่อ/ตำแหน่ง.

จากนั้นจึงค่อยแนะนำตัว...........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น